مدیرعامل

پیام مدیرعامل شرکت فروسیلیس ایران به مناسبت نوروز باستانی

پیام مدیرعامل شرکت فروسیلیس ایران به مناسبت نوروز باستانی 225 225 Iran Ferrosilice Co

یامقلب گو و این دل را به دست یار ده یامحول گو و جان را در ره دلدار ده هم دل و هم حال ما گردان مقلب، ای خدا بهترین…

بیشتر