آزمایشگاه

فرم درخواست آزمایشگاه

جهت اطلاعات تکمیلی خواهشمند است فرم درخواست آزمون برون سازمانی فایل را دانلود کرده و پس از تکمیل در مکان مشخص شده آپلود نمایید

تجهیزات آزمایشگاه

کد شماره سریال مدل سازنده نام دستگاه ردیف
La.20 ۸۸۲۷۲۰۱ Ex-1500-22L Exciton کوره دیجیتال ۱
La.18 ۵/۹۲/۷۴۶ RHF 15/9 STROHLEIN کوره دیجیتال ۲
La.08 I06/02316 ۰۲۷۰۱۳/۴۵۱۰ JENWAY هدایت سنج دیجیتال ۳
La.09 ۲۶۱۵۷ ۷۴۴ Metrohm متر pH ۴
La.16 U 630 Fater electronic آون دیجیتال ۵
La.22 ۵/۹۲/۷۴۵ GPC 13/28 STROHLEIN کوره دیجیتال ۶
La.43 ۵/۹۲/۷۴۷ CSF 11/13 STROHLEIN کوره دیجیتال ۷
La.17 Exciton کوره دیجیتال ۸
La.04 VB 3000 ویسکومتر دیجیتال ۹
La.24 SANEE آون دیجیتال ۱۰
La.14 UF110 MEMMERT آون دیجیتال ۱۱
La.07 ۳۱۸۴۲۲۳۰۳۲ SPECTRONIC 21 MILTONROY اسپکتروفوتومتر ۱۲
La.06 ۱-۰۴-۰۱۲۵۸ SQ 118 MERCK فوتومتر دیجیتال ۱۳
La.13 BO443190 Al-3k Denver ترازو دیجیتال ۱۴
La.05 OHAUS ترازو اهرم دار ۱۵
La.25 ۱۹۰۵۹ AD CAS ترازوی دیجیتال ۱۶
La.02 XT 220 A Precsia ترازوی دیجیتال ۱۷
La.01 ۲۸۰۱۲۴۷ XT 220 A Precsia ترازوی دیجیتال * ۱۸
La.03 ELTRA CS 2000 اندازه گیری کربن-گوگرد ۱۹
La.10 ۴۰۵ Flame photometer ۲۰
La.11 GBC AVANTA جذب اتمی * ۲۱
La.21 RS-100 آسیای دیسک حلقه ای ۲۲
La.23 RS-1 آسیای دیسک حلقه ای ۲۳
La.26 سنگ شکن فکی ۲۴
La.27 سنگ شکن فکی ۲۵
La.19 Exciton کوره دیجیتال ۲۶
La.34 XX62001 Eltra84 ELTRA CS 2000 ترازوی دیجیتالی کربن – گوگرد ۲۷
La.35 وزنه های ۵/۰ ، ۲/۰ ، ۲/۰، ۱/۰ گرم ۲۸
La.36

GH ZEAL LTD-

LONDON

دماسنج مایع در شیشه ۲۹
La37 ۵/۹۲/۷۴۸ ELF10/14      STROHLEIN کوره دیجیتال ۳۰
La38 ۳۰٫۵۰۱۵ TFA دماسنج-رطوبت سنج (دماسنج محیطی)*

 

۳۱
La39 ۳۰٫۵۰۱۵ TFA دماسنج-رطوبت سنج (دماسنج محیطی)*

 

۳۲
La40 ۳۰٫۵۰۱۵ TFA دماسنج-رطوبت سنج (دماسنج محیطی)*

 

۳۳
La41 ۳۴۶۷۵ Titrette® BRAND تیتراتور* ۳۴
La42

 

۳۸۵۳۷ Titrette® BRAND تیتراتور* ۳۵
La12 MY14080001 AA-240   Agilent Technologies جذب اتمی* ۳۶
La43

 

  – وزنه های۱و۲ گرمی

 

۳۷

La 44

پلاستیسیته  متر

۳۸

فرم ارزیابی

در صورت تمایل جهت بالا بردن کیفیت، فرم نظرسنجی تکمیلی فایل را دانلود نموده و در محل مشخص بارگذاری نمایید

توانمندی های آزمایشگاه

ردیف نام آزمون نوع نمونه روش آزمون مدت زمان پاسخ قیمت توضیحات
۱ اندازه گیری سیلیسیم فروسیلیسیم داخلی چهار روز ۸۰۰۰۰۰ (ریال)  
۲ اندازه گیری سیلیسیم فروسیلیکو منیزیم داخلی چهار روز ۸۰۰۰۰۰ (ریال)  
۳ اندازه گیری آلومینیوم وکلسیم فروسیلیسیم داخلی دو روز ۶۰۰۰۰۰ (ریال) قیمت آنالیز هر عنصر ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
۴ اندازه گیری آلومینیوم وکلسیم و منیزیم فروسیلیکو منیزیم داخلی سه روز ۹۰۰۰۰۰ (ریال) قیمت آنالیز هر عنصر ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
۵ اندازه گیری سولفور و کربن فروسیلیسیم داخلی چهار روز ۹۰۰۰۰۰(ریال) قیمت آنالیز هر عنصر ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد.
۶ اندازه گیری فسفر فروسیلیسیم داخلی چهار روز ۹۰۰۰۰۰ (ریال)  
 

۷

 

 

اندازه گیری آهن کل

پوسته اکسیدی و سنگ آهن  

داخلی

 

چهار روز

 

۸۵۰۰۰۰(ریال)

در صورتی که تعداد نمونه ها بیش از دو باشد به ازای هر نمونه، مدت زمان پاسخ چهار روز دیگر اضافه خواهد شد.  
۸

 

 

 

اندازه گیری عناصر اکسیدی(شامل Al2O3 ، SiO2 ، MgO ،CaO Fe2O3 ،LOI ،Na2O ،K2O ) سنگ سیلیس داخلی هشت روز ۱۹۰۰۰۰۰ (ریال) در صورتی که تعداد نمونه ها بیش از دو باشد به ازای هر نمونه مدت زمان پاسخ پنج روز دیگر اضافه خواهد شد.  همچنین هزینه آنالیزتک آیتم SiO2 ، ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ، هر کدام از عناصر اکسیدی دیگر ۷۰۰۰۰۰ ریال و هزینه کل عناصر اکسیدی (شامل بیش از دو اکسید) ۱۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
۹ اندازه گیری عناصر اکسیدی (شامل Al2O3 ، SiO2 ، MgO ،CaO Fe2O3 ،LOI ،Na2O ، K2O) ،کربن و LOI غبار میکروسیلیکا داخلی هشت روز ۱۹۰۰۰۰۰ (ریال) در صورتی که تعداد نمونه ها بیش از دو باشد به ازای هر نمونه مدت زمان پاسخ پنج روز دیگر اضافه خواهد شد  همچنین هزینه آنالیزتک آیتم SiO2 ، ۱۰۰۰۰۰۰  ریال ، هر کدام از عناصر اکسیدی دیگر ۷۰۰۰۰۰ ریال و هزینه کل عناصر اکسیدی (شامل بیش از دو اکسید) ۱۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
۱۰ اندازه گیری خاکستر،کربن فیکس، مواد فرار ورطوبت مواد کربنی داخلی چهار روز ۸۰۰۰۰۰ (ریال) در صورتی که تعداد نمونه ها بیش از پنج عدد باشد به ازای هر نمونه مدت زمان پاسخ یک روز دیگر اضافه خواهد شد و همچنین هزینه هر کدام از آیتم ها  به تنهایی ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد .
 

۱۱

 

اندازه گیری پایداری حرارتی و ضریب چسبندگی

 

سنگ سیلیس

 

داخلی

 

چهار روز

 

۱۴۰۰۰۰۰(ریال)

در صورتی که تعداد نمونه ها بیش از دو باشد به ازای هر نمونه مدت زمان پاسخ پنج روز دیگر اضافه خواهد شد.
۱۲ آماده سازی نمونه شامل کوبیدن نمونه و پودر کردن نمونه جامد سخت داخلی دو روز ۵۰۰۰۰۰ ریال در صورتی که تعداد نمونه ها بیش از چهار نمونه باشد به ازای هر چهار نمونه ، یک روز به زمان آماده سازی اضافه می شود.
۱۳ اندازه گیری سولفور و کربن کل مواد کربنی آنالیز با دستگاه کربن-گوگرد چهار روز ۹۰۰۰۰۰ (ریال) در صورتی که تعداد نمونه ها بیش از سه باشد به ازای هر نمونه مدت زمان پاسخ دو روز دیگر اضافه خواهد شد.همچنین هر آیتم ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد.

* مدت زمان پاسخ آنالیز به ازای روز کاری در نظر گرفته می شود.

*  نمونه هایی که تاریخ تحویل آنها در سه روز متوالی می باشد از نظر مدت زمان پاسخ، مشابه نمونه های تحویلی در یک روز می باشند.

* به ازای نمونه های بیش از سه عدد ، ۱۰ % تخفیف کلی در نظر گرفته می شود.

گالری