انتقال نماد معاملاتی شرکت فروسیلیس ایران از بازار فرعی به بازار اصلی بورس

انتقال نماد معاملاتی شرکت فروسیلیس ایران از بازار فرعی به بازار اصلی بورس

انتقال نماد معاملاتی شرکت فروسیلیس ایران از بازار فرعی به بازار اصلی بورس 500 300 Iran Ferrosilice Co

با توجه به محرز شدن شرایط مندرج در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار سازمان بورس، نماد معاملاتی شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) از تابلو فرعی بازار اول به تابلو اصلی بازار اول منتقل گردید.