بازدیدمدیران کل محترم اداره تعاون،کا ر و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی استان

بازدیدمدیران کل محترم اداره تعاون،کا ر و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی استان

بازدیدمدیران کل محترم اداره تعاون،کا ر و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی استان 2500 1665 Iran Ferrosilice Co

  بازدید مدیران کل محترم اداره تعاون، کا ر و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی استان سمنان از کارخانه فروسیلیس  ایران

باعنایت به شروع هفته کارو کارگر، درروز سه شنبه مورخ ۶ / ۲ / ۱۴۰۱، مدیرکل محترم اداره تعاون کارو راه استان سمنان جناب آقای محمود کاشانی به همراهی مدیرکل محترم سازمان تامین اجتماعی استان جناب آقای کمال نیک اقبال ، نمایندگان دیگر ادارات ، انجمن ورزشی کارگری ، رئیس محترم خانه کارگرو اصحاب رسانه اقدام به بازدید از کارخانه فروسیلیس ایران نمودند .
دراین برنامه ابتدا با حضورمیهمانان درسالن ورزشی این واحد صنعتی ، ضمن رونمایی و بازدید از سالن مذکوراز کارگران ورزش کار با تقدیم هدایا تقدیر و تشکر گردید .
درپایان با بازدید از مجموعه کامل سایت تولید کارخانه ، مدیریت محترم کارخانه جناب آقای جعفری توضیحات کاملی درخصوص چرخه کامل تولید محصول از ابتدا تا فروش محصولات را ارایه نمودند

 

 

 

 

گالری تصاویر