حضور شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو

حضور شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو

حضور شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو 1160 1160 Iran Ferrosilice Co

حضور شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو

 

در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو مشتریان و شرکت های بین المللی و داخلی زیادی از غرفه شرکت فروسیلیس ایران بازدید به عمل آوردند.

گالری تصاویر