بازدید علمی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای شهرستان شاهرود از کارخانه فروسیلیس ایران

بازدید علمی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای شهرستان شاهرود از کارخانه فروسیلیس ایران

بازدید علمی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای شهرستان شاهرود از کارخانه فروسیلیس ایران 1080 607 Iran Ferrosilice Co

بازدید علمی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای شهرستان شاهرود از کارخانه فروسیلیس ایران

بازدید علمی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای شهرستان شاهرود از کارخانه فروسیلیس ایران در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۱۲٫

هر ساله دانشجویانی از دانشگاه های مختلف کشور از کارخانه فروسیلیس ایران جهت بازدید علمی و پروژه های تحقیقاتی به کارخانه فروسیلیس ایران مراجعه می کنند.

 

 

 

گالری تصاویر