شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی (ایران متافو)

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی (ایران متافو)

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی (ایران متافو) 1655 1593 Iran Ferrosilice Co

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی (ایران متافو)

 

شرکت فروسیلیس ایران بدینوسیله از شما جهت بازدید از غرفه این شرکت در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی
( ایران متافو) دعوت به عمل می آید.

زمان: ۸ لغایت ۱۱ آذرماه ۱۳۹۸

مکان بازدید: تهران، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ، سالن ۱۵-۱۴، غرفه C02

ساعت بازدید: ۹ صبح لغایت ۱۷ عصر