هفدهمین سالگرد تأسیس شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات

هفدهمین سالگرد تأسیس شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات

هفدهمین سالگرد تأسیس شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات 1080 810 Iran Ferrosilice Co

هفدهمین سالگرد تأسیس شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات

 

هفدهمین سالگرد تأسیس شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۴ برگزار شد.

این شرکت در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۴ به مدیریت عاملی جناب آقای علی اصغر حاجی بابا (بنیانگذار صنایع ریخته گری و فروآلیاژها در ایران) در زمینه سرمایه گذاری در صنعت ذوب و فلزات تأسیس گردید.