مخزن ذخیره آب ۱۰ هزار متر مکعبی

مخزن ذخیره آب ۱۰ هزار متر مکعبی

مخزن ذخیره آب ۱۰ هزار متر مکعبی 400 267 Iran Ferrosilice Co

مخزن ذخیره آب ۱۰ هزار متر مکعبی
نظر به خشکسالی های اخیر کشور، شرکت فروسیلیس ایران جهت تامین آب مصرفی کارخانه در فصل گرم و خشک تابستان در تاریخ ۹۷/۷/۲۲ عملیات خاکبرداری مخزن ذخیره آب ۱۰ هزار متر مکعبی بتنی دفنی را شروع و تا این تاریخ(۹۷/۱۰/۱) بیش از۳۰ در صد پیشرفت فیزیکی داشته است. و پیش بینی میگردد در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ به اتمام برسد. هزینه احداث این مخزن بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال برآورد گردیده است.